Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afd. E

Afdeling E 

 

Afdeling E på Låsby Skole er primært et specialpædagogisk tilbud for normaltbegavede børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Klasserne er placeret side om side med vores almen klasser.

Vi er ca. 60 elever samt ca. 30 voksne, der hjælper med at drive skole og SFO/klub på afdeling E, herunder pædagoger, lærere, konsulenter fra PPR og daglig leder.

Afdelingen ligger i tilknytning til almenområdets skole. Vi er opdelt i 3 afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling, disse er opdelt i klasser. Specialklassebørnene har eget fritidstilbud med mulighed for integration i den almindelige SFO/klub.

Der er til alle klasser tilknyttet lærere og pædagoger som i samarbejde tilrettelægger skoledagens indhold. Undervisningsmiljøet er kendetegnet ved forudsigelighed, overskuelighed og visuelle støttesystemer, med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og pædagogiske behov og med fokus på personlig, faglig og social udvikling.

Undervisningen tilrettelægges særligt på de yngste klassetrin individuelt og senere foregår mere og mere af undervisning som fællesundervisning. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i elevernes nærmeste udviklingszone, dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses og det samtidig er meningsgivende for eleven.  Vi skal give eleverne lyst til at lære, samtidig skal vi give dem arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne muligheder.  Således at eleverne bliver så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed.   

Vi underviser efter folkeskolelovens fagrække og efter samme pensum. Nogle elever når rigtig meget, andre når mindre. Eleverne deltager i nationale test og tilbydes afgangsprøver i alle de fag, de kan klare.

Vi som skole møder alle omkring eleven som en ressource, og vi samarbejder professionelt om opgaven. Vores arbejde er kendetegnet ved et solidt og konstruktivt samarbejde med forældre, idet vi oplever forældre som eksperter på deres barn og vi som eksperter i pædagogik og læring.

Vi har en struktureret hverdag, hvor visuel støtte, forudsigelighed, faste rutiner, klare aftaler og tydelige guidende voksne er bærende og hvor vores dagligdagen bl.a. bygger på at:                                                                                                       

 • Vi prioriterer et højt læringsniveau med udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og kompetencer.                                                                                                                                 
 • Vi prioriterer et højt specialfagligt niveau med udgangspunkt i specialpædagogisk indsigt og nytænkning.
 • Vi er ressourcefokuserede i udviklingen af det enkelte barns sociale kompetencer og kognitive strategier med udgangspunkt i relationen.
 • Vi har fokus på, at eleverne kan indgå i forpligtende fællesskaber.
 • Det kommunikative samarbejde skal baseres på åbenhed og gensidig respekt.
 • Vi tilstræber det positive, tværfaglige personalesamarbejde, hvor vi vægter den enkelte elevs oplevelse af tryghed og sammenhæng i hverdagen.
 • Vi vægter et konstruktivt forældresamarbejde i en positiv og tæt dialog med elevernes hjem.

 

Overordnet skal eleverne i en hver situation kunne finde svar på De 9 H´er:

 • Hvad skal jeg lave – indhold
 • Hvorfor skal jeg lave det – skabe mening
 • Hvornår skal jeg lave det – tidspunkt
 • Hvor skal jeg lave det – placering
 • Hvem laver jeg det med – voksne, børn
 • Hvordan laver jeg det – metode
 • Hvor længe skal jeg lave det – tidsperspektiv
 • Hvor meget skal jeg lave – mængden
 • Hvad skal jeg lave bagefter – indhold
   

Derfor anvender vi følgende specialpædagogiske værktøjer:

 • Visuelt dagsskema tilpasset den enkelte elev.
  • Som udgangspunkt således:
  • For indskoling og mellemtrin med markering af, hvor vi er på dagen- fx en pil/piktogrammer der tages af. Her bruges billeder.
  • Show my day bruges som skema særligt i indskolingen
  • For udskoling kan et skrevet skema bruges, såfremt eleverne vurderes nemt at kunne magte det.
 • Markering i klassen af, hvilke voksne, der er på i løbet af dagen. (informationsmængden tilpasses gruppen)
 • Der laves individuelle/evt. fælles arbejdssedler (eller lignende) for hver lektion.
 • Når der er anderledes skema er eleverne forberedt visuelt mindst en dag i forvejen – forældre orienteres, så de kan hjælpe med at forberede hjemmefra.
 • Bruger tegneseriesamtaler/sociale historier – for udskolingen kan suppleres med skriftlige aftaler udviklingstrapper mm.
 • Vi arbejder med Socialfag/ Social læring, som selvstændigt fag og som en del af hverdagen – særligt i understøttende undervisning, men også i fritidsdelen i form af bl.a. vredeshåndtering, selvforståelse, selvkontrol mm.
 • Time-timere bruges.
 • Har tydelige, trænede og visuelt støttede rutiner (til fx at skaffe ro i klassen eller komme ind af døren)