Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vedtægter

Vedtæger for elevrådet, Låsby Skole


Revideret og vedtaget 7. oktober 2021

 

§ 1 Formål

 

Det er elevrådets formål at:

 

 • varetage elevernes interesse
 • styrke elevernes indflydelse på skolen
 • fremme samarbejdet mellem elever, lærere, forældre, skolebestyrelsen og skolens ledelse

 

 

§ 2 Medlemsforhold

 

 • Elevrådet består af repræsentanter fra 6. -9. årgang.
 • Der vælges to elever per årgang i almen, og der vælges én elev per årgang i afdeling E.
 • Eleverne i afdeling E kan på tværs af årgangene vælge at lade sig repræsentere af én til to elever.
 • Eleverne i afdeling E kan også vælge at danne deres eget elevråd med henblik på at kunne arbejde mere målrettet med den kommende flytning af afdelingen.
 • Der er mødepligt for alle repræsentanter med mindre særlige hensyn tillader andet. Afbud forelægges forretningsudvalget.
 • Er en repræsentant fraværende, kan denne erstattes en suppleant. Suppleanten deltager i elevrådsmødet med repræsentantens rettigheder.
 • Alle repræsentanter har tale- og stemmeret.
 • Elevrådet støttes af en til to kontaktpersoner, som er ansatte på skolen. Kontaktpersonerne har ikke stemmeret.

 

§ 3 Elevrådsrepræsentanter

 

 • Elevrådsrepræsentanterne har til opgave at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser.
 • Elevrådet sørge for, at alle årgange på skolen får mulighed for at komme med forslag og kommentarer til tiltag mv.
 • Hvis flertallet på en årgang ønsker det, kan en elevrådsrepræsentant skiftes ud ved nyt valg.

  

 

§ 4 Forretningsorden

 

 • Elevrådet holder møde ca. 1 gang om måneden eller oftere efter behov
 • Forretningsudvalget indkalder til møde.
 • Elevrådsrepræsentanterne informerer deres klasser og indsamler forslag m.v. mindst én gang i måneden.
 • Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden.
 • Elevrådet er beslutningsdygtigt såfremt ¾ af repræsentanterne er til stede.
 • Der udfærdiges referat af elevrådsmøderne
 • Referatet gøres tilgængeligt for elever, forældre og medarbejdere.

 

 

§ 5 Organisering

 

 • Elevrådet vælger en formand, en næstformand og en sekretær.
 • Formanden, næstformanden og sekretæren fungerer som forretningsudvalg
 • Forretningsudvalget kan bortvise deltagere, der forstyrrer mødet. Sker det gentagne gange, kan repræsentanten udelukkes fra møderne, og suppleanten går ind som repræsentant.
 • Formanden og næstformanden er elevrådets repræsentanter i Skolebestyrelsen. Sekretæren er suppleant.

 

 

§ 6 Arbejdsopgaver 

 

 • Elevrådet kan behandle alt vedr. elevernes dagligdag – dog må, der ikke drøftes sager, der vedrører de enkelte medarbejderes pædagogiske, tjenstlige og personlige forhold.
 • Elevrådet må ikke drøfte sager, der vedrører enkelte elevers skolemæssige eller personlige forhold.
 • Elevrådet samarbejder med Skolebestyrelsen omkring tiltag og aktiviteter.

  

 

§ 7 Økonomi 

 

 • Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde, er afsat et beløb på skolens budget.
 • Udgifter, der ønskes dækket af denne konto, skal bevilges af forretningsudvalget.
 • Hvis der er tale om et beløb over 500 kr., skal det fremlægges for elevrådet før brug.
 • Kontaktpersonerne er behjælpelige med regnskabet og fremlægger regnskab ved skoleårets start og afslutning.

  

§ 8 Vedtægtsændringer 

 

 • For ændringer af vedtægter kræves 2/3 flertal i elevrådet.
 • Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.
 • Vedtægterne skal revideres hvert år af det nye elevråd.