MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk ståsted

Pædagogisk ståsted på Låsby skole.

Vision:

På Låsby skole udvikler vi hele mennesker -  med vilje. Med hele mennesker forstår vi både elevens faglige, personlige og sociale udvikling, og vi vægter disse dele lige i vores arbejde. Som et billede bruger vi en skammel med tre ben.

3

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk ståsted på Låsby skole:

På Låsby skole har vi udarbejdet et pædagogisk ståsted. Ståstedet er udarbejdet på et humanistisk menneskesyn og med den anerkendende/systemiske tankegang som klangbund.

Ståstedet skal tjene som ”sejlrende” i vores pædagogiske arbejde på vores fælles sejllads mod at udvikle hele mennesker med vilje. Visuelt kan det forstås, således at vores vision er målet/fyrtårnet, det pædagogiske ståsted er pejlemærker i kanten af sejlrenden, der skal hjælpe os med at holde fokus og retning på kursen med målet/fyrtårnet. 

Det pædagogiske ståsted er gældende for hele Låsby skole, og vil ligeledes være en vigtig brik i modtagelsen af nye medarbejdere. 

Visuelt kan det illustreres således:

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk ståsted:

Vi møder altid elever og forældre med en anerkendende, ordentligt, tillidsfuldt og åben tilgang, og i vores pædagogiske arbejde tror vi på at:

 • Sprog skaber virkelighed, og derfor er vi opmærksomme på vores italesættelse af virkeligheden, og de udfordringer vi møder.
 • Alle gør det bedste de kan i den givne kontekst.
 • Vi tilstræber en anerkendende tilgang til succeser såvel som udfordringer, i alle de relationer vi indgår i.
 • Vi er inden for de givne rammer ansvarlige for tilrettelæggelsen af et lærings- og fritidsmiljø, som alle elever kan være en del af.
 • Vi har ambitioner på elevernes vegne og har forventninger om faglig, social og personlig progression for alle.
 • Vi stiller krav til eleverne, som de kan lykkes med, samt inddrager og udfordrer eleverne inden for deres nærmeste udviklingszone.
 • Som professionelle anskuer vi konflikter som anledning til refleksion og forandring.  
 • Vi møder alle omkring eleven som en ressource, og vi samarbejder professionelt om opgaven.

 

Didaktisk tilgang:

I organiseringen af undervisningen har alle elever brug for struktur. Vi arbejder derfor ud fra de 9. H-er, så alle elever ved, hvad der forventes af dem.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På skolen kan dette ses ved:

 • Undervisningslokaler fremstår rydelige og overskuelige.
 • Der anvendes visuel dagsorden – så der er styr på de 9 H-er.
 • Der anvendes tydelig guidning og struktur til at hjælpe eleverne i deres læreprocesser. Dette kan være støttesystemer for hele klasser, men også for enkelt elever.  
 • Der er tydelighed omkring de miljøstrukturerende faktorer i klassen: Hvordan skabes der ro? Hvordan får eleven hjælp?
 • Der er tydelighed omkring adfærd: Hvad gør eleven, hvis noget bliver svært? Hvordan håndteres en konflikt? Hvor får eleven hjælp til konflikthåndtering?

 

Det forpligtigende samarbejde:  

Vi tror på, at et professionelt samarbejde skabes i teams omkring de enkelte klasser/grupper. Vi tror på, at det bedste samarbejde opstår, når vi ”spiller hinanden gode” i alle sammenhænge, og når vi taler åbent og ærligt om det der lykkedes, men også det der ikke lykkedes. Vi anser fejl som justerbar læring, og vi forventer af hinanden at vi tør se på egen og andres praksis.

Ved opstart på skoleåret laves der i alle teams en forventningsafstemning, til det kommende skoleår. Her drøftes bl.a tilgang til opgaveløsningen og de miljøstrukturerende faktorer omkring klassen. Se bilag til dette.